Making you work better!
Célunk, hogy üzleti folyamatfejlesztéshez, átfogó, modern technológiai megoldásokat nyújtsunk.
SÜTIKET HASZNÁLUNK!
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

A hatályos magyar jogszabályok, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Zenosyne Kft. (székhelye: 2134 Sződ, József Attila utca. 9.; cégjegyzékszáma: 13-09-202592; e-mail címe: info@zenosyne.tech) – a továbbiakban: Zenosyne Kft. vagy Adatkezelő – internet oldalain történő regisztráció, kapcsolatfelvételi űrlap elküldése, vagy a Zenosyne Kft. hírlevelére (a továbbiakban: hírlevél) történő feliratkozás során jelen adatkezelési szabályzat ismeretében, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Zenosyne Kft. az Ön személyes adatait az 5. pontban megjelölt adatkezelési célok érdekében, a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett kezelje.

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a Zenosyne Kft. mint adatkezelő által üzemeltetett, a https://www.zenosyne.tech/ domain alatti címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) természetes személy felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, a Rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulása, az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban jogosult visszavonni, valamint bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését (adatkezelés megszüntetését), illetve az alább megjelölt célokra vagy azok egy részére történő kezelésének megszüntetését igényelni a info@zenosyne.tech email címre küldött levélben.

Kiemelten felhívjuk figyelmét továbbá arra, hogy a Felhasználó jogosult tiltakozni az adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen a 2134 Sződ, József Attila utca 9.” címre, vagy a info@zenosyne.tech email címre küldött levélben.

Az Adatkezelő Weboldalán történő regisztráció, kapcsolatfelvételi űrlap elküldése, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során a Felhasználó által megadott személyes adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

A Felhasználó jogairól jelen Adatkezelési Szabályzat 9. pontja, míg a jogérvényesítés lehetőségeiről jelen Adatkezelési Szabályzat 10. pontja ad részletes felvilágosítást.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti az addig történt adatkezelés jogszerűségét.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez. Kérjük, olvassa el az 5. (Felhasználó Nyilatkozata) pontot is a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával tett nyilatkozatainak megismeréséhez!

2. MÓDOSÍTÁS

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak a Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő a Weboldalon legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon közzéteszi. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatásáról a Weboldal regisztrált Felhasználói részére a Weboldalon elérhető felhasználói fiókon (a továbbiakban: Felhasználói Fiók) vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést, legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon. Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználói Fiókon vagy az általa a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Adatkezelési Szabályzat szerint hozzájárul.

3. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy

 • elősegítse az adatvédelmi jogszabályok érvényesülését;
 • meghatározza a Felhasználó 6. pont szerinti és az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését;
 • az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztassa a Felhasználókat az Adatkezelő kilétéről, az adatkezelés céljáról, időtartamáról és jogalapjáról, valamint a Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítésének lehetőségéről és módjáról; továbbá,
 • megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

4. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA

A Felhasználó a Weboldalon történt regisztráció, és/vagy hírlevélre történő feliratkozás, és/vagy kapcsolatfelvételi űrlap elküldése során megadott hozzájárulásával megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok – vagyis az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott valamennyi cél – érdekében kezelje a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

A Felhasználó a Weboldalon történt regisztráció, és/vagy hírlevélre történő feliratkozás, és/vagy kapcsolatfelvételi űrlap elküldése során hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adatait az Adatkezelő a 5. pontban rögzített célokból kezelje, egyúttal hozzájárul név és elérhetőségi adatainak(email cím, telefonszám, lakcím) a folyamatos kapcsolattartáshoz, illetve az ismételt kapcsolatfelvételhez való felhasználásához.

A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érdekeit nem sértik.

5. ADATKEZELÉSI CÉLOK

A Felhasználók személyes adatainak kezelésére

 • az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme érdekében;
 • a Szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében;
 • az Adatkezelő és a Felhasználó védelme érdekében;
 • az Adatkezelő Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének, ideértve különösen a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítésének, a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítésének, lebonyolításának, továbbá az Adatkezelő tevékenységének támogatása érdekében;
 • a fentiekhez kapcsolódó promóciós célokra (hírlevél, illetve reklám-hírlevél küldésére, ajándékakciókon való részvételre, termékek/szolgáltatások ajánlására, közvetlen üzletszerzésre /direkt marketing/ és telemarketing/telesales tevékenység végzésére, rendezvények népszerűsítésére) történő felhasználás érdekében kerül sor.

6.  A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A Felhasználók személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.

6.1. Felhasználók azonosítása érdekében, illetve egyéb aktivitások érdekében kezelt személyes adatok
Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:
(1) Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév, születési idő;
(2) Felhasználó e-mail címe;
(3) Felhasználó lakcíme, postacíme;
(4) Felhasználó közvetlen telefon- és faxszáma;
(5) Felhasználó által önkéntesen megadott személyes információ (például értesítési cím, foglalkozás, beosztás, érdeklődés) és egyéb adat.

A Weboldalon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti, ezek megadása során a Felhasználók szintén kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adják a megadott személyes adatok kezelése érdekében, és az Adatkezelő a megadott személyes adatot csak az 5. pontban megjelölt célra és aktivitáshoz kapcsolódó cél megvalósulásáig kezeli. Ezen adatkezelésekre is a jelen Adatkezelési Szabályzat az irányadó.

6.2. Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok
(1) Felhasználó számítógépének IP-címe;
(2) Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások számának követése).

Ezen adatokat az Adatkezelő rendszere automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a Szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

6.3. Szolgáltatások
Regisztrációs formanyomtatványok: az ilyen oldalakon az Adatkezelő a szolgaltatások igenybevételéhez szükséges személyes adatokat kérheti, ezek megadása szintén önkéntes.

Kapcsolatfelvételi űrlapok: az ilyen oldalakon az Adatkezelő a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat kérheti, ezek megadása szintén önkéntes.

Hírlevél: Az Adatkezelő hírlevél küldő szolgáltatást is üzemeltet a Weboldalon. Ha a Felhasználó szeretne a Szolgáltatások igénybevételével, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, határozatlan időtartamra kizárólag azt az e-mail címet kéri el az Adatkezelő a Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. Az e-mail cím megadása szintén önkéntes. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat szerint a hírlevélre történő feliratkozás során megadott kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őt a megadott elérhetőségein. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon esetlegesen felkínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, a hírlevélben, illetve az Adatkezelőnek a jelen Szabályzat első bekezdésében megjelölt elérhetőségének valamelyikére küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével indokolás nélkül visszavonhatják hozzájárulásukat a hírlevelek küldésével kapcsolatban. A hírlevelekkel kapcsolatos hozzájárulás visszavonása egyben az adatkezelés e célból történő megszűnését is eredményezi.

Közvetlen üzletszerzés: A Felhasználó a Weboldalon történt regisztráció, és/vagy hírlevélre történő feliratkozás, és/vagy kapcsolatfelvételi űrlap elküldése során önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő közvetlen üzletszerzési céljából kezelje a Felhasználó személyes adatait. A hozzájárulás megadása önkéntes, illetve visszavonása a Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor, indokolás nélkül lehetséges a Weboldalon vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat első bekezdésében feltüntetett elérhetőségek valamelyikén. Az Adatkezelő bizonyos szolgáltatásaihoz kapcsolódóan adott időközönként tájékoztató anyagokat küldhet ki a Felhasználóknak, melyekben a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról ad hírt. Azok a Felhasználók, akik nem kívánnak ilyen leveleket kapni, e szándékot tudató levéllel postai úton vagy e-mail elküldésével a jövőben bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat e tájékoztató-szolgáltatással a jelen Adatkezelési Szabályzat első bekezdésében feltüntetett levelezési vagy e-mail címen.

Promóciós ajánlatok küldése, direktmarketing: Az Adatkezelő a Felhasználók számára bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldhet új szolgáltatásairól, speciális ajánlatairól, melyhez a Felhasználó a Weboldalon történő regisztráció és/vagy hírlevélre történő feliratkozás, és/vagy kapcsolatfelvételi űrlap elküldése során a jelen Adatkezelési Szabályzat szerint önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja. Az Adatkezelő ennek érdekében kezeli a Felhasználók e-mail címét, nevét és postacímét. Amennyiben a Felhasználó nem akarja az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, tiltakozhat a promóciós levelek küldése ellen vagy hozzájárulását az adatkezeléssel kapcsolatban visszavonhatja az Adatkezelőnél a jelen Adatkezelési Szabályzat első bekezdésében feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Jelentkezés meghirdetett pozícióra: A Felhasználó a Weboldalon történt jelentkezési űrlap elküldésével önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a meghirdetett pozícióval kapcsolatos kiválasztási folyamat céljából, annak ideje alatt kezelje a Felhasználó személyes adatait.

7. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célok érdekében kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat ismeretében kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Info tv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.

Abban az esetben, ha a Felhasználó rendelést ad le a honlapon keresztül, úgy a rendelés teljesítéséig a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, illetve az Info tv. 6. § (4) bekezdése alapján az adatkezelés jogalapja a 6.1. pont (1)-(4) bekezdésben szereplő – amennyiben azok a szerződés teljesítéséhez szükségesek – adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő szerződés teljesítéséhez szükséges jogi érdeke.

8. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a, illetve a Rendelet 32-34. cikkei szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, illetve meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek az Info tv., a Rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok valamelyike módosul, úgy a vonatkozó módosításokat a jeleznie kell. Ez történhet a 2134 Sződ, József Attila utca 9..” címre, vagy a info@zenosyne.tech email címre küldött levélben, amennyiben a Felhasználó a Weboldalon felhasználói fiókkal is rendelkezik, akkor a adatváltoztatások a Weboldalon is elvégezhetőek.

A Szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások is a részei. A felhőalkalmazások jellemzően nemzetközi, illetve határokon átnyúló természetűek, és pl. az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem az Adatkezelő számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak. Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, minden általában elvárható intézkedést megtesz, hogy azokkal a Felhasználók adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze. A Felhasználó a felhőalapú (cloud) alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

Linkek: Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra, illetve ahová az Adatkezelő adatmegosztást/adattovábbítást nem végez. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Szabályzat csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

9. A FELHASZNÁLÓK JOGAI

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, illetve arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a folyamatban lévő adatkezelés során kérésére másolatot kaphat a vele kapcsolatban kezelt személyes adatokról, valamint kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését (az adatkezelés megszüntetését), vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A személyes adatok kezelésével összefüggésben őt megillető jogokat a Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat első bekezdésében feltüntetett elérhetőségek valamelyikére megküldött értesítés útján gyakorolhatja.

Az Adatkezelő a jelen 9. pont alábbi (b)-(f) pontjaiban, illetve jelen Adatkezelési Szabályzat 10. pontjában részletezett felhasználói kérelem esetén a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésről, a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címén, kivéve, ha Felhasználó kérelmében ettől eltérő tájékoztatási utat jelöl meg. Adatkezelő ezt a határidőt a kérelmek összetettsége és számára tekintettel további legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Felhasználót Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedést a Felhasználó kérelme nyomán, úgy a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A kérelmet Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, mely esetekben az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel vagy a kérelem alapján történő intézkedést megtagadhatja.

(a) Tájékoztatás, hozzáférés
Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Info tv. 14. § a) pontja, valamint a Rendelet 15. cikk (1) bekezdése alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak arról, hogy személyes adatait maga az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Amennyiben az adatokat az Adatkezelő, vagy az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, úgy az Adatkezelő a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Felhasználónak az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait és – a Felhasználó kérelmének keretei között és annak függvényében – közli a Felhasználóval

 • a kezelt személyes adatok forrását,
 • az adatkezelés célját és jogalapját, időtartamát,
 • a kezelt személyes adatok körét,
 • a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
 • a Felhasználót az Info tv. alapján megillető jogokat, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,
 • a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
 • profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét, továbbá
 • a Felhasználó személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére és elhárítására tett intézkedéseket,

valamint tájékozatja a Felhasználót az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet postai úton vagy e-mailben, a jelen Adatkezelési Szabályzat első bekezdésében található levelezési vagy e-mail címre kérjük eljuttatni, amire huszonöt (25) napon belül írásban választ kap a Felhasználó.
(b) Helyesbítés
Az Adatkezelő helyesbíti a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy pontatlan, és a valóságnak megfelelő, illetve pontos személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll. A Felhasználó emellett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítését is kérni.

Jelen 8. (b) alpont fenti rendelkezéseinek megfelelően, ha az Adatkezelő által, illetve az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, úgy azokat az Adatkezelő – különösen a Felhasználó kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy a Felhasználó által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. Az Adatkezelő mentesül az előző mondatban írt kötelezettség alól, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat a Felhasználó sem bocsátja rendelkezésére, vagy a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

(c) Törlés
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt, illetve az adatkezelés megszüntetését a Felhasználó kéri. Az Adatkezelő az adatok törlésére vonatkozó kérelmet az alábbi esetekben tagadhatja meg:
a) az adatok további kezelése a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges; vagy b) az adatok további kezelése a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges; vagy c) az adatok további kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét postai úton vagy e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat első bekezdésében található levelezési vagy e-mail címen jelzi az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított huszonöt (25) napon belül az Adatkezelő törli a Felhasználó által törölni kért adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. A törlés minden esetben költségmentes.

(d) Adatkezelés korlátozása
Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • a Felhasználó vitatja az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára, vagy
 • jogellenes adatkezelés miatt az adatok törlésének lenne helye az adatkezelés jogellenessége miatt, de a Felhasználó írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené a Felhasználó jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, vagy
 • jogellenes adatkezelés miatt az adatok törlésének lenne helye az adatkezelés jogellenessége miatt, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig.

Az így korlátozott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó jogos érdekének érvényesítése céljából, vagy a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő a korlátozás elrendeléséről a Felhasználót értesíti. Az Adatkezelő előzetesen értesíti a Felhasználót az adatkezelés korlátozásának feloldásáról, abban az esetben, ha a korlátozásra az adatok pontosságának, helytállóságának vagy hiánytalanságának ellenőrzése miatt volt szükség.

(e) Tiltakozás
A Felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben a Felhasználó az adatkezelés ellen tiltakozik, úgy személyes adatai tovább nem kezelhetőek, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a Felhasználó személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen tiltakozik, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A közvetlen üzletszerzés céljából kezelt adatok elleni tiltakozásra a Felhasználónak az általa más célból szolgáltatott adatközléstől, az Adatkezelő honlapján elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével is lehetősége van.

(f) Adathordozhatósághoz való jog
A Felhasználó adathordozhatósághoz való joga körében kérheti az Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban másolatot kapjon, valamint jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatait egy másik adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

10. JOGORVOSLATI JOGOK

(a) Bírósági jogérvényesítés
A Felhasználó az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

A pert a Felhasználó – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett az Adatkezelőtől, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

A jogérvényesítés részletes módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv. tartalmazza.

Korlátozottan cselekvőképes, valamint cselekvőképtelen Felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait – ideértve a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását is – törvényes képviselője, gondnoka gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti. 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos hozzájárulására nincs szükség.

(b) Hatósági jogérvényesítés
A Felhasználó

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő a Felhasználót az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezeléssel összefüggő tényekkel kapcsolatban nem vagy nem az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatta, illetve ha a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat 9. pontjában meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.